Privacy

Burgt Legal > Privacy

Burgt Legal draagt zorg voor de verwerking van persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

We verwerken voornamelijk persoonsgegevens met als doel het verlenen van juridische diensten. De grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst van opdracht met onze relaties. Persoonsgegevens die we verkregen hebben via onze relaties zullen we niet delen met andere relaties of derde partijen, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door de verstrekkende partij. Verder gebruiken we gegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer voor zover dat noodzakelijk is om contact op te nemen met (contactpersonen werkzaam bij) onze relaties en/of om zakelijke contacten te onderhouden. Voor deze verwerkingen vormen toestemming, noodzakelijkheid in het kader van uitvoering van een overeenkomst, of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang de grondslagen.

We beschermen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier, en sluiten waar nodig bewerkersovereenkomsten met de door ons ingeschakelde derde partijen die ten opzichte van Burgt Legal handelen als bewerker. Persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze door ons verzameld zijn. Indien u als betrokkene een verzoek tot inzage wil indienen met betrekking tot de gegevens die we over u verwerken, kan dit verzoek gericht worden aan info@burgtlegal.nl. Ook eventuele verzoeken tot correctie, afscherming of verwijdering van persoonsgegevens kunnen naar het vermelde e-mailadres gestuurd worden. We reageren uiterlijk binnen vier weken op inkomende verzoeken.

Onze website bevat verwijzingen naar andere websites. Tevens bevat de website verschillende links naar websites van onze klanten en relaties. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De betreffende websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij weergeven en gebruik van de website door bezoekers.