Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Burgt Legal > ondernemingsrecht > Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt per 15 november 2023 in werking. De wet geldt voor turboliquidaties waarvan het ontbindingsbesluit op of na 15 november 2023 zijn genomen. De wet is er op gericht om de transparantie bij de ontbinding van een bedrijf zonder baten te vergroten. Van een turboliquidatie is sprake als er ten tijde van het ontbindingsbesluit geen baten meer zijn. De turboliquidatie is een eenvoudige en snelle manier om van de vennootschap af te komen. Het is van belang om de procedure goed te volgen. Dat kan door bijvoorbeeld door het besluit van de aandeelhouders met betrekking tot de turboliquidatie in notulen vast te leggen. Het is anders als er wel baten aanwezig zijn ten tijde van de ontbinding. Dan kan de vennootschap niet door middel van een turboliquidatie worden ontbonden. Het vermogen van de vennootschap moet worden vereffend zoals beschreven is op de pagina over bedrijfsbeëindiging. Bij een normale ontbindingsprocedure door vereffening moeten er meer stappen worden genomen dan bij een turboliquidatie. Met de nieuwe regels voor de turboliquidatie wil de Minister voor Rechtsbescherming schuldeisers meer handvatten geven om schulden te innen. Men verwacht de komende tijd een toename aan bedrijfsbeëindigingen omdat na corona bedrijven minder reserves hebben en energie -en grondstoffenprijzen zijn gestegen. Het voorkomen van misbruik en bescherming van schuldeisers zijn de doelstellingen van de nieuwe wet.

Gevolgen nieuwe wet

Een belangrijke wijziging door de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is de financiële verantwoording die het bestuur moet gaan afleggen bij het ontbinden van een rechtspersoon zonder baten. Het bestuur van de vennootschap moet binnen veertien werkdagen na de ontbinding bij het Handelsregister de volgende stukken te deponeren:

  • De balans en staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden.
  • Een beschrijving van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding. De wijze waarop de baten te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld. En, indien van toepassing, de redenen voor het (gedeeltelijk) onbetaald laten van schuldeisers.
  • De jaarrekeningen over de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, voor zover deze nog niet eerder door de rechtspersoon zijn gepubliceerd.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking en niet-naleving kan leiden tot sancties. Er kan sprake zijn van een economisch delict waarop een boete van maximaal € 22.500 (of een hechtenis van zes maanden) staat. Een andere sanctie die de nieuwe wet biedt is de mogelijkheid tot het opleggen van een civielrechtelijk bestuursverbod. Het Openbaar Ministerie kan verzoeken dit zogenaamde bestuursverbod op te leggen. Vervolgens kan de rechtbank een bestuursverbod opleggen. Dat kan als een bestuurder ten minste drie keer in de hand heeft gewerkt dat een rechtspersoon is beëindigd met achterlating van schulden. Of als een bestuurder betrokken is geweest bij een ontbinding of faillissement zonder baten. Als een bestuurder een bestuursverbod opgelegd krijgt, dan mag de bestuurder geen functie als bestuurder of commissaris meer uitoefenen bij een andere organisatie.

Wil je meer weten over de turboliquidatie van een vennootschap? Neem dan contact op met Burgt Legal via info@burgtlegal.nl of bel 020 – 308 0015