Bedrijfsbeëindiging

Burgt Legal > ondernemingsrecht > Bedrijfsbeëindiging

De bedrijfsbeëindiging bestaat uit een aantal stappen. Wij geven aan welke stappen u moet nemen om het bedrijf te beëindigen. Gelukkig heeft u geen toestemming nodig om te stoppen met uw bedrijf. Bij een bedrijfsbeëindiging komt veel kijken, heet meeste werk kunt u zelf op zich nemen. Op deze pagina geven wij aan welke stappen er gezet moeten worden om de bedrijfsbeëindiging te voltooien. Wat er precies moet worden gedaan verschilt per rechtsvorm (B.V., eenmanszaak, vof, stichting, etc.). Een andere benaming voor bedrijfsbeëindiging is liquidatie. U zult met aardig wat regels te maken kunnen krijgen. Zo heeft het einde van uw bedrijf gevolgen voor de belasting en voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het aantal bedrijven dat gestopt is, is in het eerste kwartaal van 2024 toegenomen naar meer dan 50.000 bedrijven volgens de KvK.

Liquidatie B.V.

Het liquideren van een vennootschap is een belangrijke stap indien u besluit om te stoppen met uw vennootschap. Het kan gaan om zowel een besloten als een naamloze vennootschap. Wanneer verkoop of overname niet mogelijk is en indien er geen sprake is van een faillissement, dan kunt u uw bedrijf liquideren. Alle lopende zaken moeten worden afgewikkeld. U kunt daarbij denken aan het innen van vorderingen, het afbetalen van schulden en de voorraden moeten worden verkocht. Dit proces heet de liquidatiefase en het is van belang dat u de juiste regels toepast. Wij zijn u hiermee graag van dienst. Gedurende de liquidatiefase begeleiden we u bij alle stappen die u dient te zetten om uw bedrijf te beëindigen. Het doel is om uw B.V. uit te schrijven bij het Handelsregister. Er zijn grofweg drie stappen in het liquidatieproces van uw B.V.: het ontbindingsbesluit, de vereffening en uitschrijving van de B.V. bij het Handelsregister.

Ontbindingsbesluit

Eerst zal de B.V. moeten worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Vaak is op grond van de statuten voor een ontbindingsbesluit een bijzondere meerderheid van stemmen vereist. Ook is meestal een bepaald quorum vereist volgens de statuten. Een quorum is het aantal stemgerechtigden dat aanwezig moet zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is dan ook aan te raden om eerst de statuten te raadplegen. Het ontbindingsbesluit moet tezamen met een formulier naar de KvK worden gestuurd. Hiermee doet u opgave aan het Handelsregister van de ontbinding van de rechtspersoon.

Vereffening B.V.

Door de ontbinding van de B.V. houdt de rechtspersoon niet meteen op te bestaan. De B.V. blijft namelijk bestaan zolang dat nodig is om het vermogen van de B.V. te vereffenen. Zoals we eerder hebben aangegeven worden dan de vorderingen geïnd, schulden betaald en eventuele voorraden verkocht. Eén of meerdere vereffenaars nemen de vereffening op zich. Dat zijn meestal de bestuurders van de vennootschap, maar dat hoeft niet. Tenzij de statuten anders bepalen, hebben de vereffenaars dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als de bestuurders. De vereffenaars dienen zich bij hun werkzaamheden te richten op de vereffening. Vereffenaars vullen hun taken grotendeels zelfstandig in, net als bestuurders van een B.V. Zodra het ontbindingsbesluit is genomen, dient er achter de statutaire naam van de B.V. in alle stukken en aankondigingen ‘in liquidatie’ (of kortweg i.l.) te worden gevoegd. Indien alle schuldeisers zijn betaald en er blijft nog een bedrag over, dan moet de vereffenaar dit bedrag uitkeren aan de aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen.

Uitschrijving bij het Handelsregister

De vereffening eindigt als geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Dan is er sprake van het einde van de B.V. Hiervan moet opgave worden gedaan bij het Handelsregister met een formulier. Hierdoor zal de B.V. uit het Handelsregister worden geschrapt.

Turboliquidatie stappen

Als er helemaal geen baten zijn, behoeft er geen vereffening plaats te vinden. Dan is er sprake van een zogenaamde turboliquidatie. Onder baten wordt verstaan alle activa op de balans van de vennootschap. Doordat de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit tot ontbinding neemt, houdt de vennootschap dan meteen op te bestaan. De liquidatie moet wel in het Handelsregister ingeschreven worden met een formulier. U hoeft geen vereffenaar aan te stellen. De bestuurder van de vennootschap draagt dan zorg voor het batenvrij maken van de vennootschap. Bij een turboliquidatie hoeft de vennootschap slechts batenvrij te zijn, niet schuldenvrij. Mits goed voorbereid, kan een turboliquidatie tijd en geld besparen. De regels voor een turboliquidatie zijn in november 2023 aangepast. Lees hier meer over de turboliquidatie.

Ontbinding eenmanszaak, vof, cv of maatschap

Ook als het bedrijf dat moet worden beëindigd een eenmanszaak is, dan moet het worden ontbonden. Dit kan door een formulier van de KvK in te vullen en op te sturen. De KvK zal uw uitschrijving doorgeven aan de Belastingdienst, maar het is goed om dit zelf ook nog te controleren. Dezelfde procedure geldt voor een vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap. Het is noodzakelijk om ook deze rechtspersonen te ontbinden. Dat kan door een formulier van de KvK in te vullen en op te sturen. Een vof wordt automatisch beëindigd als een van de vennoten overlijdt.

Belastingdienst

Ook de belastingdienst speelt een rol als u stopt met uw bedrijf. Eerst dient u uw bedrijf uit te laten schrijven bij het Handelsregister. Zodra u dat heeft gedaan, krijgt de belastingdienst hier automatisch bericht van. U dient zorg te dragen voor het stopzetten van het omzetbelastingnummer en het Btw-identificatienummer (BTW-id) van uw bedrijf. U krijgt van de belastingdienst een bevestiging van de beëindiging van uw bedrijf. Indien u de bevestiging niet krijgt, dan zal u zelf aan de belastingdienst moeten doorgeven dat uw bedrijf stopt. Dit is de laatste van alle stappen die u dient te zetten om uw bedrijf te beëindigen.

Bewaarder boeken en bescheiden

Het is verplicht om de administratie van uw bedrijf af te sluiten. Onder administratie vallen de boeken en bescheiden van de B.V. U moet de administratie van uw bedrijf zeven jaar bewaren. Meestal zal in de statuten staan wie kan worden aangewezen als bewaarder van de boeken en bescheiden. De bewaarder van boeken ne bescheiden moet ook worden doorgegeven aan de KvK via een formulier.

Fiscaal afrekenen

Dan dient er nog fiscaal te worden afgerekend. U dient de jaarrekening nog op te maken, tot het moment dat uw bedrijf is beëindigd. Daarnaast dient u nog een eindafrekening te verzorgen. U dient daarvoor een aangifte inkomstenbelasting over het laatste jaar dat het bedrijf nog actief was, in te dienen bij de belastingdienst. De laatste fiscale stap is het doen van een slotaangifte BTW.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.