Agiostorting

Burgt Legal > ondernemingsrecht > Agiostorting

Agiostorting is het extra kapitaal, dat door aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen wordt betaald. Agio is dus het extra bedrag boven de nominale waarde. Het extra bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en kan worden gebruikt om dividend uit te keren of om te investeren in de ontwikkeling van een nieuw product. Aandeelhouders zullen bereid zijn om meer te betalen dan de nominale waarde als de aandelen in de besloten vennootschap meer waard is geworden. Aandelen kunnen meer waard worden omdat er bijvoorbeeld meer omzet is of omdat er meer winst wordt gerealiseerd.

Uitgifte aandelen

Er zijn twee manieren van agiostorting mogelijk. De eerste is bij de uitgifte van aandelen. De koper van de nieuwe aandelen stort dan een extra bedrag boven de nominale waarde van de aandelen en het extra bedrag is dan de agiostorting. De tweede manier is door storting van agio voor bestaande aandelen. Dan storten bestaande aandeelhouders een extra bedrag boven de nominale waarde van hun aandelen. Zo wordt het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd. Er is geen notaris nodig en de storting kan plaats vinden bij de oprichting van de vennootschap of op een later tijdstip. In beide gevallen is wel een besluit van de aandeelhouders nodig.

De agio kan ook worden uitgekeerd. Maar let hierbij wel op dat de belastingdienst de uitkering kan zien als dividenduitkering en dan zal er dividendbelasting moeten worden betaald. Maar het is ook mogelijk om agio uit te keren zonder dat er fiscale gevolgen zijn. Er is een aantal stappen nodig.

Uitkering agio

Eerst moet de agio worden omgezet in nominaal aandelenkapitaal. Dat wordt gedaan door nieuwe aandelen uit te geven tegen nominale waarde. De nieuwe aandelen worden naar rato verdeeld onder de bestaande aandeelhouders. De uitgifte van aandelen gaat via een notariële akte. Bij deze stap is het van belang dat het maatschappelijk aandelenkapitaal genoemd in de statuten voldoende is om de agio om te zetten. Eventueel kan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal door een notariële akte worden verhoogd.

De tweede stap is dat de vergadering van aandeelhouders besluit om de nominale waarde van de aandelen te verlagen. Dat kan door een wijziging van de statuten door een notariële akte. De aandeelhouders hebben dan te veel voor hun aandelen betaald.

De laatste stap is om het bedrag dat te veel is uitgekeerd aan de aandeelhouders terug te storten. Er is over deze terugstorting geen dividendbelasting verschuldigd, want het is terugbetaling van nominaal aandelenkapitaal.