Managementovereenkomst

Burgt Legal > contractenrecht > Managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een andere naam voor een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht is in de wet geregeld en wel in art. 7:400 BW. Het is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. De overeenkomst regelt het management van het bedrijf. Een gratis voorbeeld van een managementovereenkomst kunnen wij opsturen zodra wij uw e-mail adres hebben ontvangen. Dit voorbeeldcontract bevat een aantal basisbepalingen en slechts een paar gegevens dient u zelf in te vullen. U kunt hier uw e-mail adres doorgeven.

Dienstverlening

De werkzaamheden bestaan uit iets anders dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Vaak gaat het bij een managementovereenkomst om dienstverlening. Bijvoorbeeld het voeren van de directie van een vennootschap, hotelmanagement, of de inhuur van een freelancer. Het zijn verschillende kwalificaties voor de wettelijk gedefinieerde opdrachtnemer. In een holding structuur met een holding en een werkmaatschappij, is een managementovereenkomst gebruikelijk. Bij het voeren van de directie van een vennootschap gaat het er om dat de betreffende persoon statutair directeur/bestuurder is. In de statuten van de vennootschap worden alle rechten en verplichtingen van de statutair directeur/bestuurder genoemd.

Management fee

De contractspartij verricht een dienst zoals hierboven beschreven en ontvangt in ruil een management fee en geen salaris. Meestal heeft de opdrachtnemer alleen recht op de management fee op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren. Daarnaast kan de contractspartij een natuurlijke persoon zijn maar ook een rechtspersoon. Dat kan een BV maar ook een stichting of vereniging zijn. De opdrachtnemer stuurt een factuur aan het bedrijf en moet daar ook BTW over in rekening brengen. De opdrachtnemer ontvangt een totaalbedrag voor zijn werkzaamheden en er wordt geen loonbelasting ingehouden.

Overeenkomst van opdracht

Bij een managementovereenkomst mag er geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Dat wil zeggen dat de manager de vrijheid heeft om de opdracht naar eigen inzicht in te vullen. In tegenstelling tot een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer de instructies van de werkgever wel op moet volgen. Sommige wettelijke regelingen die wel van toepassing zijn op grond van een arbeidsovereenkomst, zijn niet van toepassing in geval van een managementovereenkomst (andere naam voor overeenkomst van opdracht). Voorbeelden zijn ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte en het recht op vakantiedagen. De manager mag zich voor de duur van de overeenkomst laten vervangen door iemand anders. Het is goed om bij het opstellen van de management overeenkomst zich bewust te zijn van de verschillen tussen de management overeenkomst en de arbeidsovereenkomst.

Rechter kijkt naar managementverhouding

Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland in 2020 blijkt dat bij de toetsing of een rechtsverhouding beantwoordt aan de criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst acht moet worden geslagen op alle omstandigheden van het geval. Omdat in een overeenkomst was vastgelegd dat de medewerker vanaf een afgesproken datum in het kader van een managementverhouding werkzaam zou zijn vanuit zijn persoonlijke houdstervennootschap, was de rechter van oordeel dat tussen partijen sprake is geweest van een managementovereenkomst. Vanaf de afgesproken datum heeft de medewerker een managementfee in rekening gebracht. Er is gehandeld overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en de medewerker heeft vanuit haar persoonlijke houdstervennootschap in het kader van een managementverhouding werkzaamheden verricht. De managementfacturen zijn betaald en per de afgesproken datum zijn er geen premies werknemersverzekeringen meer afgedragen. Daarmee is door beide partijen invulling gegeven aan de managementovereenkomst.

Beëindigen managementovereenkomst

Partijen kunnen met wederzijds goedvinden de management overeenkomst beëindigen. Als één van beide partijen het daar niet mee eens is, dan zal de overeenkomst moeten worden ontbonden of worden opgezegd. Als de manager ook statutair directeur/bestuurder is, dan zal er ook gekeken moeten worden in de statuten hoe de vennootschapsrechtelijke band kan worden beëindigd.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.