Algemene voorwaarden

Burgt Legal > contractenrecht > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden wel de kleine lettertjes genoemd. Maar ook wordt er gesproken over bijvoorbeeld de terms and conditions, servicevoorwaarden, leveringsvoorwaarden of actievoorwaarden. Voor de wet doet het er niet zo veel toe hoe je de voorwaarden noemt. Hierna volgt uitleg over de algemene voorwaarden ofwel de kleine lettertjes.

Algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder één, maar vaak meerdere overeenkomsten worden aangegaan. De bepalingen gaan bijvoorbeeld over de betalingstermijn, over aansprakelijkheid of over de geldigheid van een aanbieding.

Wet stelt twee eisen

De wet stelt twee eisen aan algemene voorwaarden. Er moet de mogelijkheid zijn geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Daarnaast mogen de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. Indien niet aan deze twee eisen is voldaan, dan kan vernietiging van de algemene voorwaarden volgen. Algemene voorwaarden die vernietigd zijn hebben geen enkel juridisch rechtsgevolg.

De rechtspraak geeft aan dat er voldoende mogelijkheid is om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, indien de algemene voorwaarden te raadplegen zijn op een website. Veel mensen vergeten dat om algemene voorwaarden te gebruiken, ze eerst van toepassing moeten verklaard en ter hand gesteld aan degene met wie de overeenkomst is gesloten. Het ter hand stellen kan ook per e-mail gebeuren.

Uitleg door rechter

Zoals aangegeven toetst de rechter of de bepalingen onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. De rechter zal daarbij letten op de volgende zaken.

  1. de aard en de overige inhoud van de overeenkomst;
  2. de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen;
  3. de wederzijdse belangen van partijen;
  4. de overige omstandigheden van het geval.

De rechter zal bij het nagaan of een bepaling onredelijk is kijken naar de gegevens die hem of haar op dat moment bekend zijn. De rechter hanteert drie methoden:

  1. welke wettelijke bepaling zou gelden als de bepaling niet in de algemene voorwaarden was opgenomen?
  2. is het evenwicht van de rechten en verplichtingen ten nadele van de wederpartij verstoord?
  3. de rechter vermoedt dat de bepaling onredelijk is doordat het ongebruikelijk dan wel uiterst verrassend is voor de wederpartij?

Er is een valkuil bij het opstellen en de uitleg van de algemene voorwaarden ofwel kleine lettertjes: de achtergrond van alle bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn van belang bij de uitleg van de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid beperken

Het is afhankelijk van de omstandigheden mogelijk om aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden uit te sluiten. Een bepaling in de algemene voorwaarden die aansprakelijkheid uitsluit heet een exoneratiebeding. In een transactie met een consument is het niet gemakkelijk om een beroep te doen op het exoneratiebeding. De wetgever wil de consument zo veel mogelijk beschermen. Wel is het mogelijk om aansprakelijkheid te beperken tot een bepaald bedrag. Bedenk dat een rechter niet altijd mee zal gaan met een dergelijke bepaling in de algemene voorwaarden.

Beide partijen zijn ondernemer

De jurisprudentie geeft aan dat het uitsluiten van aansprakelijkheid via de algemene voorwaarden mogelijk is als beide partijen ondernemer zijn. In deze verhouding zijn beide partijen gelijkwaardig. Er zijn uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld in geval van opzet en bewuste roekeloosheid is er geen beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid mogelijk. Met het afsluiten van een bedrijfsverzekering zijn bepaalde risico’s gedekt, bijvoorbeeld schade aan goederen en juridische conflicten.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.