Bedrijfsbeëindiging

Burgt Legal > Nieuws > Bedrijfsbeëindiging

Bedrijfsbeëindiging kent vele oorzaken. Gelukkig heeft u geen toestemming nodig om te stoppen met uw bedrijf. Bij een bedrijfsbeëindiging komt veel kijken. Een andere benaming voor bedrijfsbeëindiging is liquidatie. U zult met veel regels en vergunningen te maken krijgen. Zo heeft het einde van uw bedrijf gevolgen voor de belasting en voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Op deze webpagina geven wij aan welke stappen u dient te zetten om uw bedrijf te beëindigen.

Liquidatie vennootschap

Het liquideren van een vennootschap is een belangrijke stap indien u besluit om te stoppen met uw vennootschap. Het kan gaan om zowel een besloten als een naamloze vennootschap. Wanneer verkoop of overname niet mogelijk is en indien er geen sprake is van een faillissement, dan kunt u uw bedrijf liquideren. Alle lopende zaken moeten worden afgewikkeld. U kunt daarbij denken aan het innen van vorderingen, het afbetalen van schulden en de voorraden moeten worden verkocht. Dit proces heet de liquidatiefase en het is van belang dat u de juiste regels toepast. Wij zijn u hiermee graag van dienst. Gedurende de liquidatiefase begeleiden we u bij alle stappen die u dient te zetten om uw bedrijf te beëindigen. Het doel is om uw vennootschap uit te schrijven bij het Handelsregister.

Ontbindingsbesluit

Er zijn grofweg drie stappen in het liquidatieproces van uw vennootschap: het ontbindingsbesluit, de vereffening en uitschrijving bij het Handelsregister. Eerst zal de (naamloze of besloten) vennootschap moeten worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Vaak is op grond van de statuten voor een ontbindingsbesluit een bijzondere meerderheid van stemmen vereist. Ook is meestal een bepaald quorum vereist volgens de statuten. Een quorum is het aantal stemgerechtigden dat aanwezig moet zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is dan ook aan te raden om eerst de statuten te raadplegen.

Vereffening vennootschap

Door de ontbinding van de vennootschap houdt de rechtspersoon niet meteen op te bestaan. De besloten of naamloze vennootschap blijft namelijk bestaan zolang dat nodig is om het vermogen van de vennootschap te vereffenen. Zoals we eerder hebben aangegeven worden dan de vorderingen geïnd, schulden betaald en eventuele voorraden verkocht. Eén of meerdere vereffenaars nemen de vereffening op zich. Dat zijn meestal de bestuurders van de vennootschap, maar dat hoeft niet. Zodra het ontbindingsbesluit is genomen, dient er achter de statutaire naam van de vennootschap in alle stukken en aankondigingen ‘in liquidatie’ te worden gevoegd. Indien alle schuldeisers zijn betaald en er blijft nog een bedrag over, dan moet de vereffenaar dit bedrag uitkeren aan de aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen.

Uitschrijving bij het Handelsregister

De vereffening eindigt als geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Dan is er sprake van het einde van de vennootschap. Hiervan moet opgave worden gedaan bij het Handelsregister. Ook dient u zich af te melden bij de belastingdienst. Dit is de laatste van alle stappen die u dient te zetten om uw bedrijf te beëindigen.

Turboliquidatie stappen

Als er helemaal geen baten zijn, behoeft er geen vereffening plaats te vinden. Onder baten wordt verstaan alle activa op de balans van de vennootschap. Doordat de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit tot ontbinding neemt, houdt de vennootschap dan meteen op te bestaan. De liquidatie moet wel in het Handelsregister ingeschreven zijn. U hoeft geen vereffenaar aan te stellen. De bestuurder van de vennootschap draagt dan zorg voor het batenvrij maken van de vennootschap.

Bij een turboliquidatie hoeft de vennootschap slechts batenvrij te zijn, niet schuldenvrij. Mits goed voorbereid, kan een turboliquidatie tijd en geld besparen. Het is een eenvoudige en snelle manier om van de vennootschap af te komen. Het is van belang om de procedure goed te volgen. Dat kan door bijvoorbeeld door het besluit van de aandeelhouders met betrekking tot de turboliquidatie in notulen vast te leggen.

Het is anders als er wel baten aanwezig zijn ten tijde van de ontbinding. Dan kan de vennootschap niet door middel van een turboliquidatie worden ontbonden. Het vermogen van de vennootschap moet worden vereffend zoals hierboven beschreven is. Bij een normale ontbindingsprocedure door vereffening moeten er meer stappen worden genomen dan bij een turboliquidatie. In 2020 zijn er een aantal nieuwe regels ingegaan met betrekking tot de turboliquidatie. De Minister voor Rechtsbescherming wil schuldeisers meer handvatten geven om schulden te innen.

Eenmanszaak, vof, cv of maatschap

Ook een eenmanszaak moet worden ontbonden. Dit kan door een formulier van de Kamer van Koophandel (KvK) in te vullen en op te sturen. De KvK zal uw uitschrijving doorgeven aan de Belastingdienst, maar het is goed om dit zelf ook nog te controleren. Hetzelfde geldt voor een vof, cv of maatschap. Het is noodzakelijk om ook deze rechtspersonen te ontbinden. Dat kan door een formulier van de KvK in te vullen en op te sturen. Een vof wordt automatisch beëindigd als een van de vennoten overlijdt.

Belastingdienst

Ook de belastingdienst speelt een rol als u stopt met uw bedrijf. Eerst dient u uw bedrijf uit te laten schrijven bij het Handelsregister. Zodra u dat heeft gedaan, krijgt de belastingdienst hier automatisch bericht van. U dient zorg te dragen voor het stopzetten van het omzetbelastingnummer en het BTW-identificatienummer (BTW-id) van uw bedrijf. U krijgt van de belastingdienst een bevestiging van de beëindiging van uw bedrijf. Indien u de bevestiging niet krijgt, dan zal u zelf aan de belastingdienst moeten doorgeven dat uw bedrijf stopt.

Fiscaal afrekenen

Dan zijn er nog een paar handelingen die verricht moeten worden op fiscaal gebied. Het is verplicht om de administratie van uw bedrijf af te sluiten. U moet de de administratie van uw bedrijf zeven jaar bewaren. U dient de jaarrekening nog op te maken, tot het moment dat uw bedrijf is beëindigd. Daarnaast dient u nog een eindafrekening te verzorgen. U dient daarvoor een aangifte inkomstenbelasting over het laatste jaar dat het bedrijf nog actief was, in te dienen bij de belastingdienst. De laatste fiscale stap is het doen van een slotaangifte BTW.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem contact met ons op via telefoon 020 – 308 0015, of mail info@burgtlegal.nl.